تعرفه

زمان
قیمت «تومان»
فوری
نامحدود
1000
نردبان
نامحدود
2000
شگفت انگیز
72 ساعت
50000
سنجاق
24 ساعت
6000
آگهی اضافه
نامحدود
6000
پیامک
نامحدود
150
کاربر VIP
شش ماهه
350000
کاربر VIP
یکساله
700000